Praktische zaken

Hoe meldt u zich aan?
Iedere werkdag kunt u zich aanmelden op werkdagen tussen 12:30 en 13:00 via 06 22 55 18 59 of per e-mail (info@aegenszorg.nl) of via het contact formulier.

Hebt u vragen?
De praktijk is telefonisch bereikbaar op het bovenstaand telefoonnummer. U kunt ook uw vragen stellen via info@aegenszorg.nl of via het contact formulier.

Spreekuur:
Dit is op het adres de Vloot 206c 3144PK in Maassluis. Dit spreekuur loopt van 9:00 tot 17:00. Wanneer ik in gesprek ben met patiënten, kan ik de telefoon helaas niet opnemen. Dit betekent dat u me niet direct aan de lijn krijgt. Mocht u een boodschap achterlaten (wilt u dan uw naam en telefoonnummer duidelijk inspreken?) of een sms sturen of mailen, dan doe ik mijn best om zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 werkdagen, contact met u op te nemen. Mocht u binnen een dag geen reactie ontvangen op uw mail, dan stel ik het op prijs als u me even wilt bellen.

Voor dringende crisissituaties die niet kunnen wachten, kunt u contact opnemen met de huisarts of vervangende huisarts.

Wat neemt u voor de aanmelding mee?
Voor de aanmelding heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. Zonder een verwijzing kan er niet bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd worden. U neemt een geldig legitimatie mee (rijbewijs, Nederlands ID kaart, Nederlands paspoort). Neem tijdens het eerste gesprek ook uw burgerservicenummer (BSN) en uw zorgverzekeringspas mee.

Wachttijd:
Meestal kunt u binnen 4-5 weken bij de praktijk terecht voor intake en behandeling (gespecialiseerde GGZ). Dit is ongeacht bij welke verzekeraar u verzekerd bent.
Op dit moment (februari 2022) is de wachttijd voor intake langer dan 6-8 weken. Als de wachttijd langer is dan 6 weken, neem ik tijdelijk geen nieuwe mensen aan, die in behandeling komen.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, dan kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen bij het zoeken naar een zorgaanbieder die een kortere tijd tot het moment van intakegesprek heeft.
Verder kunt u met mij bellen of mailen over de actuele wachttijd tot het moment van intake. De wachttijd is niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar.

Afspraak verzetten of afzeggen:
Wanneer u, om welke reden dan ook, niet op uw afspraak kunt verschijnen, laat u me dit minimaal 24 uur van tevoren per telefoon of per e-mail weten. Zonder tijdige afzegging wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht, omdat de zorgverzekeraar dit niet vergoedt. Als u een afspraak van maandag wilt annuleren, dan geeft u dit op de vrijdag voorafgaand door.

Beperking van de praktijk:
Bij complexe psychiatrische problemen met gevaar voor patiënt(e) (bijv. een ernstige depressie met psychotische klachten, waarbij crisisgevoeligheid en/of suïcide gevaar groot is) is het aanbod van deze praktijk niet toereikend. Dan verwijs ik u evt. via de huisarts door naar gespecialiseerde zorg, namelijk de reguliere GGZ-instellingen.

Bij noodgevallen:
Tijdens het spreekuur overdag en buiten werktijden kan ik u niet te woord staan. Voor dringende crisissituaties die niet kunnen wachten, kunt u contact opnemen met uw huisarts of de vervangende huisarts (of de huisartspost na 17:00 of in het weekend).

Het recht van de patiënt(e) op bescherming van zijn of haar privacy:
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Patiëntgegevens mogen niet zonder toestemming van de patiënt(e) aan derden worden verstrekt. Het dossier wordt elektronisch beveiligd opgeslagen. Na afsluiting van de behandeling wordt het dossier wettelijk vijftien jaar bewaard. Als u wenst dat het dossier eerder wordt vernietigd, dient u dit schriftelijk aan te vragen. U mag ook verzoeken het dossier langer te bewaren. Bekijk hier het privacy statement van Aegenszorg (pdf)

Privacyverklaring rondom zorgvraagtypering
Vanaf 1 juli 2023 zijn ggz-organisaties en vrijgevestigde praktijken, verplicht informatie aan te leveren over patiënten bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het doel hiervan is om het huidige financieringssysteem, het zogenoemde zorgprestatiemodel, verder te ontwikkelen. Welke gegevens moeten worden aangeleverd aan de NZa? De gegevens die de NZa gebruikt voor de verbetering van de zorgvraagtypering zijn:

  • de scores op de HoNOS+-vragenlijst (die ik invul)
  • het zorgvraagtype
  • de diagnosehoofdgroep
  • 3 kenmerken van het zorggebruik in het afgelopen jaar
  • opsommingen van het aantal ontvangen behandelingen per maand

Welke gegevens worden niet aangeleverd? Tot de persoon herleidbare gegevens hoeven niet te worden aangeleverd zoals: Naam, BSN, geslacht, geboortedatum, woonplaats, postcode, zorgtrajectnummer en type consult. Via deze link (https://www.zorgprestatiemodel.nl/nieuws/autoriteit-persoonsgegevens-geeft-positief-oordeel-over-uitvraag-ggz/) kunt u meer lezen over deze aanlevering van data aan de NZa.
Wat kunt u doen als u bezwaar hebt tegen aanlevering van deze gegevens? Hier vindt u een link (https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_719080_22/) naar de zogenaamde privacyverklaring. Wanneer u deze invult, ondertekent en aan mij terugstuurt dan vink ik in uw dossier het vakje ‘privacy’ aan. Dan zal de aanlevering van deze gegevens niet gebeuren.

Vragenlijsten:
Bij aanvang en gedurende de behandeling zult u vragenlijsten (ROM) krijgen om deze in te vullen. Dit is een onderdeel van de behandeling.

E health:
Het gaat erom dat u naast de afspraken op de praktijk ook thuis aan de slag gaat met wat we met elkaar besproken hebben. De mogelijkheid hiertoe wordt tijdens het begin van de behandeling met u besproken.

Toestemmingsverklaring voor bericht naar of overleg met huisarts
U wordt bij aanmelding verzocht mij schriftelijk toestemming te geven om zowel bij aanmelding als bij afsluiting informatie over de behandeling aan de huisarts te verstrekken en om telefonisch te overleggen met de huisarts aangaande de behandeling.

Klachtenregeling en geschillenregeling (vanaf 2017)
Wanneer u een klacht heeft over de bejegening of over de behandeling, of wanneer u het anderszins niet eens bent met de gang van zaken, kunt u dit in eerste instantie het beste met mij (uw behandelaar) zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden.

Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen op deze manier op te lossen, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de NVVP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, afdeling Zelfstandig Gevestigde Psychiaters).
U kunt bellen naar 030 28 23 303
Ook de geschillenregeling is hier ondergebracht: afdeling Zelfstandig Gevestigde Psychiaters van de NVVP.

Kwaliteitsstatuut
Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz (SGGZ) verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Hieronder vindt u de link naar het kwaliteitsstatuut van mijn praktijk:

kwaliteitsstatuut van mijn praktijk